Verksamhet & Kvalitet

Lövet arbetar med olika metoder för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Brukarens hem är assistentens arbetsmiljö.

Med respekt för Brukaren lägger Lövet stor vikt vid att samverka med brukare och anhöriga för en sund och trevlig arbetsmiljö för assistenterna.

För att erhålla en god kvalité till brukarna arbetar vi med delaktighet för brukarna i genomförandeplaner och arbetsbeskrivningar. Vid planerade avvikelser, så som utflykter och resor arbetar vi med riskanalyser och vid akuta avvikelser arbetar vi med avvikelserapporter med snabb uppföljning.

Assistenten

Vid nyanställningar får assistenten ta del av lagar och regler samt våra rutiner och policys genom ett kort utbildningsmaterial. Delar av kunskapen i detta säkerställs vid varje mötestillfälle genom en förutbestämd mötesstruktur. Vi lägger stor vikt vid information kring tystnadsplikt, Lex Sarah samt att beakta barnperspektivet. Rutinerna informeras om och på varje arbetsplats finns blanketter för avvikelserapporter, anmälan om missförhållande, händelserapporter samt blanketter för riskanalys.  Om assistenterna blir utsatta för kränkningar samt hot och våld ska detta anmälas till Lövet. Vi arbetar alltid med snabb handläggning av åtgärdsplaner som vi dokumenterar och följer upp enligt överenskommelse.

Kompetensutveckling arbetar vi dels  med på bred plan för alla inom Lövet och även  med mer specialinriktade utbildningar där varje arbetsgrupp får den utbildning de är i behov av. Utbildare kan vara externa företag, kommuner, sjukvård, psykiatri samt habilitering.